CLIL in Geography: Earth´s spheres

S žáky v 6. ročníku jsme zpracovávali projekty, tentokrát ve formě digitální prezentace na téma Sféry Země. Studenti sdíleli ve skupinách prezentace, na kterých pracovali ve škole v počítačové učebně. Zároveň nezávisle na sobě pokračovali v tvorbě z pohodlí domova.

Byla věnovaná pozornost těmto tématům: Litosphere – struktura Země, litosférické desky, zemětřesení, vulkanická činnost, vytváření kontinentů; Pedosphere – význam a složení půdy, druhy půd; Hydrosphere – vznik a význam hydrosféry pro život na Zemi; Atmosphere – složení a význam atmosféry pro život na Zemi, Biosphere – význam a popis klimatických zón.

Cílem je v žácích rozvíjet digitální kompetence spojené s probíraným učivem v cizím jazyku. Kritéria pro hodnocení byla grafické zpracování prezentace, výběr informací a ústní projev v angličtině. Žáky za zpracování svých úplně prvních prezentací velmi chválíme.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život III, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 319 tisíc Kč.  

Text a foto: L. VařákováVedení aktivity: L. Vařáková, Š. Zezulková.