Whistleblowing

Whistleblowing se věnuje situacím, kdy oznamovatel upozorní na možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce nebo obdobné činnosti, a nebude nijak postižen. Povinnost whistleblowingu zavádí na evropské úrovni směrnice EU 2019/1937, v českém právním řádu pak zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., s účinností od 1. 8. 2023.

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

  1. písemně, v listinné podobě předat osobně,
  2. písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
  3. písemně elektronicky do datové schránky 2s7vcv4,
  4. písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba whistleblowing@zskrestova.cz,
  5. ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.
  6. ústně telefonicky, na telefon č. 602 408 394.