SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole na Krestově ulici v Ostravě-Hrabůvce je dobrovolnou organizací sdružující rodiče jednotlivých tříd a další fyzické, případně i právnické osoby.

Posláním organizace je podpora pozitivních aktivit žáků, jejich motivace k rozvoji svých schopností a k smysluplnému využívání jejich volného času a dále zajištění trvalé spolupráce školy s rodičovskou veřejností a dalšími jednotlivci i organizacemi ovlivňujícími chod školy.

Z rozpočtu SRPŠ je financována řada školních sportovních, kulturních, zábavných a naučně-vzdělávacích aktivit pro děti:

🟦 soutěže – sportovní (turnaj ve vybíjené, závodivé hry), matematické (Pythagoriáda, Klokan, olympiáda), pěvecké (Zlatá šiška, Písnička, Poptalent), výtvarné (Nejkrásnější vánoční ozdoba), recitační, fotosoutěž pořádaná žákovským parlamentem, dějepisná a zeměpisná olympiáda, Spelling – hláskovací soutěž, sběr starého papíru, celoškolní soutěž

🟦 školní akce – bruslení žáků 2. stupně, Den otevřených dveří, Májové veselí, výtvarné tvůrčí dílny pro žáky a rodiče z 1. stupně, vítání prvňáčků, Dětská pouť ke Dni dětí, vánoční jarmark, Mikuláš, vánoční kino, činnost žákovského parlamentu, projekt Malí a velcí kamarádi, projekt Knížka pro prvňáčka, odměny ke konci školního roku, školní časopis, Zelený den, Slet čarodějnic, příspěvek na školy v přírodě pro žáky 1. stupně

Je velmi potěšující, že v posledních letech se rodiče začínají také sami aktivně podílet na organizaci Vánočního jarmarku (stánek rodičů) a na Dětské pouti ke Dni dětí.

 SRPŠ je organizací otevřenou všem rodičům. Vítáme každou rodičovskou aktivitu. Budeme rádi, když nás budete kontaktovat se svými nápady, připomínkami, inovacemi.

Těšíme se na ochotné rodiče, kteří chtějí SRPŠ pomoci buď sponzorsky či osobně při organizaci některých konkrétních aktivit.

Projekt Krestovka 2024

Také v roce 2024 se nám podařilo získat účelovou dotaci statutárního města Ostravy a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to ve výši 55 tisíc korun. Dotace je určena na projekt s názvem Krestovka – aktivně pro žáky i komunitu Ostrava-Jih a jeho předkladatelem je Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Krestova. Projekt v sobě zahrnuje celou řadu aktivit v oblasti volného času žáků naší školy, jako např. koncerty, vernisáže, výtvarné tvůrčí dílny, recitační, výtvarné, pěvecké, jazykové soutěže aj.
logo

Projekt Krestovka 2023

I v roce 2023 se nám podařilo získat účelovou dotaci statutárního města Ostravy a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to opět ve výši 60 000 Kč. Dotace je určena na projekt s názvem Krestovka – podpora celoroční činnosti spolku a jeho předkladatelem je Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Krestova. Projekt v sobě zahrnuje celou řadu aktivit v oblasti volného času žáků naší školy, jako např. koncerty, vernisáže, výtvarné tvůrčí dílny, recitační, výtvarné a pěvecké soutěže aj. 
logo

Text: Y. Lišková

Projekt Krestovka 2022

Krestovka – podpora celoroční činnosti spolku je název projektu, který získal účelovou dotaci MMO a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Dotace ve výši 60 000 Kč je určena na aktivity v oblasti volného času žáků naší školy, např. koncerty, vernisáže, výtvarné tvůrčí dílny, recitační, výtvarné a pěvecké soutěže aj. Projekt je celoroční, začíná v lednu a končí v prosinci 2022 a jeho cílem je naučit děti smysluplně využívat svůj volný čas a rozvíjet své schopnosti a dovednosti v oblasti hudební, výtvarné, literární aj. Zapojením dětí do zájmových aktivit chceme přispět ke zdravému rozvoji jejich osobností a čelit ohrožení negativními vlivy pouličních part. 
logo

Text: Y. Lišková

Projekt Chceme žít aktivně

I v letošním školním roce se nám podařilo získat účelovou dotaci MMO a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tentokrát ve výši 60 000 Kč. Dotace je určena na projekt s názvem Chceme žít aktivně a jeho předkladatelem je Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Krestova. Projekt v sobě zahrnuje aktivity v oblasti volného času žáků naší školy a jeho součástí jsou i akce zaměřené k oslavám výročí založení školy. logo

Text: Y. Lišková

Projekt Kulturně vzdělávací aktivity na ZŠ Krestova

noty, flétna a malířská paleta

Kulturně vzdělávací aktivity na ZŠ Krestova je název projektu, který probíhá od ledna do prosince 2020 na naší škole a který je realizován za použití účelové dotace Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

A jelikož je naše škola jedinou základní školou v městském obvodu Ostrava-Jih, která se specifikuje na nadstandardní vzdělávání žáků v oblasti estetické výchovy, mají akce, které škola a Sdružení rodičů a přátel školy pořádají, umělecké zaměření. Městský obvod Ostrava-Jih podpořil projekt částkou 40 000 Kč.

logo

Text: Y. Lišková

Seznam třídních důvěrníků 2023/2024

Příspěvky SRPŠ na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, pošlete prosím do konce měsíce října členský příspěvek SRPŠ ve výši 300 Kč na žáka. Příspěvky spolu s vyplněnou návratkou vybírají třídní učitelé, kteří je pak za celou třídu předávají hospodářce SRPŠ, H. Veličkové.
Děkujeme za spolupráci.
L. Kořínková, předsedkyně SRPŠ


Výroční zprávy


SRPŠ je příjemce veřejné finanční podpory – účelové dotace v oblasti školství, vzdělávání a kultury. logo