Logo ZŠ Krestova strom

Jak se stát žákem naší školy

Přijetí dítěte do jiného než prvního ročníku (přestup z jiné školy)

Před uvažovaným podáním žádosti o přestup dítěte do kteréhokoliv ročníku naší školy doporučujeme se s námi spojit telefonicky, zda je přestup možný. Rozhodují kapacitní možnosti školy.

Na základě předběžného jednání v případě kladného stanoviska o možnostech přijetí ze strany školy podají rodiče písemnou žádost o přestup. Formulář žádosti je k vyzvednutí u zástupkyně ředitele školy nebo je ke stažení zde.

ikona telefon Telefonní kontakt na zástupkyni ředitele školy: 702 263 229.

Rozhodnutí o příjetí dítěte k základnímu vzdělávání

Naše škola vašim dětem nabízí

 • kvalitní tým pedagogů, jehož cílem je co nejefektivněji naučit žáky vědomostem a dovednostem ve škole
 • vstřícný a ochotný přístup
 • třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka: rozšířenou výuku anglického jazyka v malých skupinách hravě od 1. třídy, výukovou metodu CLIL v předmětu svět práce(vyrábění a tvoření) a výtvarná výchova, kvalifikované pedagogy s dlouholetými zahraničními zkušenostmi, individuální přístup, podporu talentu a přípravu k mezinárodním zkouškám Cambridge English YLE
 • třídu s všestranným zaměřením: výuku anglického jazyka v malých skupinách hravě od 1. třídy, individuální přístup, podporu talentu, badatelské aktivity
 • rozmanitou nabídku kroužků: pěvecké sbory, hru na flétnu, keramiku, jógu, florbal, sportovní hry, tenis, anglický jazyk, badatelský klub, klub logických a deskových her, vědecký kroužek a kroužek matematiky, přímo v naší škole vyučuje hru na hudební nástroje a zpěv ZUŠ Dr. Leoše Janáčka
 • nadstandardně vybavené učebny fyziky, chemie, přírodopisu a matematiky, moderní tělocvičnu s odpruženou podlahou, velkou školní zahradu
 • připravujeme moderní jazykové laboratoře pro 1. a 2. stupeň, dvě nové PC učebny s nejmodernější technikou ICT, učebnu matematiky a robotiky, badatelskou učebnu pro 1. stupeň
 • netradiční trávení přestávek – ping-pong, stolní fotbal, knihovna, pobyt venku nebo v tělocvičně, hraní si se stavebnicemi
 • možnost navštěvovat školní družinu od 6:00 do 16:30 hod.
 • úspěšnost žáků při vstupu na střední školy a víceletá gymnázia
 • kvalifikovanou pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péči o talentované děti – poskytování individuálního přístupu a inspirativních výukových materiálů
 • účast žáků v soutěžích na různých úrovních
 • služby poradenského centra – školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistenti pedagoga
 • stravování ve školní jídelně – možnost výběru ze dvou hlavních jídel, oběd č. 2 Vitalis-vaříme zdravě, široký výběr zeleniny v salátovém baru
 • zapojení do mnoha projektů od městských až po evropské: projektu pro systematickou podporu rozvoje technického, přírodovědného talentu a čtenářské gramotnosti, projektu Šablony II, IROP, Přírodní zahrada, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Erasmus plus
 • spolupráci s Ostravskou univerzitou – praxe studentů z ČR i ze zahraničí
 • spolupracujeme s MŠ, VŠB, Světem vědy a techniky, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Gymnáziem F. Hajdy a se sportovními kluby
 • v rámci dlouholeté tradice pěvecké sbory, reprezentaci školy na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech v republice i v zahraničí
 • v rámci rozvoje výtvarného talentu tvůrčí dílny, výstavy, výtvarné soutěže; keramickou dílnu s keramickou pecí
 • projekt Malí a velcí kamarádi – spolupráce žáků 1. a 9. ročníku – celoroční patronát starších kamarádů nad prvňáčky, pořádání společných akcí
 • preventivní programy pro žáky
 • žákovský parlament – aktivní účast žáků na dění ve škole, školní časopis
 • elektronickou žákovskou knížku Bakaláři
 • pořádání akcí pro žáky –  Den Země, Den dětí, Májové veselí, sportovní turnaje ve vybíjené, basketbalu, florbalu a ping pongu, bruslení, projektové dny
 • pořádání akcí pro rodiče a děti ve spolupráci se SRPŠ – vánoční jarmark, tvůrčí dílny, spaní ve škole
 • Klub předškoláčků – příprava na školu pro budoucí prvňáčky
 • pořádání turistických a ozdravných pobytů hrazených z dotace MMO
 • pořádání výjezdových lyžařských kurzů a poznávacích zájezdů

Učební plán 1. stupně od školního roku 2020/2021

Zápis do prvního ročníku se koná od 1. 4. do 24. 4. 2020

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu je zápis do prvního ročníku ZŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pokud je to možné, upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole:

 • Logo ZŠ Krestova strom datovou schránkou
 • Logo ZŠ Krestova strom emailem s elektronickým podpisem
 • Logo ZŠ Krestova strom poštou
 • Logo ZŠ Krestova strom vhozením do schránky umístěné na budově školy.

Logo ZŠ Krestova strom Přihlášku k zápisu a zápisní list si můžete stáhnout zde

Případně si lze formuláře vyzvednout na vrátnici školy (ve všední dny do 11.30 hod).

Logo ZŠ Krestova strom Kontaktní údaje

Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

Adresa: Krestova 1387/36A, 700 30  Ostrava – Hrabůvka

E-mail: zskrestova@zskrestova.cz

ID datové schránky: 2s7vcv4

Logo ZŠ Krestova strom Doporučený postup

 1. Vyplňte přihlášku k zápisu a zápisní list žáka (údaje vyplňujte dle občanského průkazu a rodného listu žáka). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutno doložit oprávnění dítě zastupovat.
 2. Je-li dítě cizí státní příslušník, pak přidejte i kopii dokladu o povolení jeho trvalého pobytu.
 3. V případě požadavku předčasného nástupu přiložte potřebná doporučení.
 4. Zvolte si způsob doručení přihlášky do školy.
 5. Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno emailem (popřípadě telefonicky) – v emailu obdržíte registrační číslo Vašeho dítěte a informace o dalším postupu.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte přihlášku k zápisu, zápisní lístek (viz výše) a stáhněte si formulář  pro žádost o odklad zde.

ikona info Kontakt pro případné dotazy: lucie.fialova@zskrestova.cz, telefon 702 263 229, vera.rymiecova@zskrestova.cz, telefon 702 263 210.

Logo ZŠ Krestova strom Zápis je určen

 • dětem s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 • dětem narozeným v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
 • lze přijmout i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2020 do 31.12. 2020, pokud k žádosti o přijetí současně doložíte doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny)
 • děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doložíte doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře

Logo ZŠ Krestova strom Organizace a průběh zápisu

 • Ve školním roce 2020/2021 otevíráme třídu s všestranným zaměřením a třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka.
 • Pro obě třídy vyplňujete stejný formulář, v oddílu Poznámky zakroužkujete, jaké zaměření jste si zvolili.

Logo ZŠ Krestova strom Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rozhodnutí o odkladu vydává škola na základě:

 • žádosti zákonného zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky
 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálního pedagogického centra)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Upozorňujeme, že je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Logo ZŠ Krestova strom Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

Na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy. V případě žádosti bude bezplatně vydána kopie rozhodnutí.