Jak se stát žákem naší školy

Logo ZŠ Krestova strom Organizace a průběh zápisu

Zápis do prvního ročníku se v letošním školním roce koná od 7. 4. do 30. 4. 2021 bez přítomnosti dětí.

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a třídu s všestranným zaměřením.

Logo ZŠ Krestova strom Organizace zápisu

Vyplníte přihlášku k zápisu a zápisní list, který si můžete stáhnout na webových stránkách školy popř. vyzvednout na vrátnici školy.

Doporučený postup

1️⃣ Vyplňte přihlášku k zápisu a zápisní list žáka (údaje vyplňujte dle občanského průkazu a rodného listu žáka). Je-li dítě cizí státní příslušník, přidejte i kopii dokladu o povolení jeho trvalého pobytu. Přiložte i kopii rodného listu dítěte.

2️⃣ Zvolte si způsob doručení dokumentů do školy:
🔹 vhozením do poštovní schránky na budově školy (v obálce s nápisem ZÁPIS)
🔹 odevzdáním dokumentů na vrátnici školy (v obálce s nápisem ZÁPIS)
🔹 poštou
🔹 emailem či datovou schránkou (pouze s elektronickým podpisem, nestačí naskenovaná či ofocená přihláška)

3️⃣ Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno emailem (popřípadě telefonicky) – v emailu obdržíte registrační číslo Vašeho dítěte a informace o dalším postupu.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte přihlášku k zápisu, zápisní lístek (viz výše) a stáhněte si formulář pro žádost o odklad na webových stránkách.

Kontakt pro případné dotazy: lucie.fialova@zskrestova.cz, tel. 702 263 229.

Logo ZŠ Krestova strom Zápis je určen

🟦 dětem s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
🟦 dětem narozeným v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
🟦 lze přijmout i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2021 do 31.12. 2021, pokud k žádosti o přijetí současně doložíte doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny)
🟦 děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doložíte doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře

Logo ZŠ Krestova strom Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rozhodnutí o odkladu vydává škola na základě:

🟦 žádosti zákonného zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky
🟦 doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálního pedagogického centra)
🟦 doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Upozorňujeme, že je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Logo ZŠ Krestova strom Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

Na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 4. 5. 2021. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy. V případě žádosti bude bezplatně vydána kopie rozhodnutí.

Logo ZŠ Krestova strom Kritéria pro přijetí

Kapacita přijetí je 90 žáků. Při překročení kapacity je přednostním kritériem přijetí trvalé bydliště ve spádové oblasti Ostrava- Jih.

Logo ZŠ Krestova strom Kontaktní údaje

🟦 Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

🟦 Adresa: Krestova 1387/36A, 700 30  Ostrava – Hrabůvka

🟦 E-mail: zskrestova@zskrestova.cz

🟦 ID datové schránky: 2s7vcv4

Naše škola vašim dětem nabízí

🟦 kvalitní tým pedagogů, jehož cílem je co nejefektivněji naučit žáky vědomostem a dovednostem ve škole
🟦 vstřícný a ochotný přístup
🟦 třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka: rozšířenou výuku anglického jazyka v malých skupinách hravě od 1. třídy, výukovou metodu CLIL v předmětu svět práce(vyrábění a tvoření) a výtvarná výchova, kvalifikované pedagogy s dlouholetými zahraničními zkušenostmi, individuální přístup, podporu talentu a přípravu k mezinárodním zkouškám Cambridge English YLE
🟦 třídu s všestranným zaměřením: výuku anglického jazyka v malých skupinách hravě od 1. třídy, individuální přístup, podporu talentu, badatelské aktivity
🟦 od 2021/22 dělené hodiny matematiky: žáci v matematice pracují v menších skupinách (obdobně jako při výuce cizího jazyka). Toto rozdělení umožňuje učiteli individuálně se věnovat jednotlivým žákům, přizpůsobit se jejich tempu a také efektivněji rozvíjet analytické a logické myšlení.
🟦 rozmanitou nabídku kroužků: pěvecké sbory, hru na flétnu, keramiku, jógu, florbal, sportovní hry, tenis, anglický jazyk, badatelský klub, klub logických a deskových her, vědecký kroužek a kroužek matematiky, přímo v naší škole vyučuje hru na hudební nástroje a zpěv ZUŠ Dr. Leoše Janáčka
🟦 nadstandardně vybavené učebny fyziky, chemie, přírodopisu a matematiky, moderní tělocvičnu s odpruženou podlahou, velkou školní zahradu
🟦 připravujeme moderní jazykové laboratoře pro 1. a 2. stupeň, dvě nové PC učebny s nejmodernější technikou ICT, učebnu matematiky a robotiky, badatelskou učebnu pro 1. stupeň
🟦 netradiční trávení přestávek – ping-pong, stolní fotbal, knihovna, pobyt venku nebo v tělocvičně, hraní si se stavebnicemi
🟦 možnost navštěvovat školní družinu od 6:00 do 16:30 hod
🟦 úspěšnost žáků při vstupu na střední školy a víceletá gymnázia
🟦 kvalifikovanou pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
🟦 péči o talentované děti – poskytování individuálního přístupu a inspirativních výukových materiálů
🟦 účast žáků v soutěžích na různých úrovních
🟦 služby poradenského centra – školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistenti pedagoga
🟦 stravování ve školní jídelně – možnost výběru ze dvou hlavních jídel, oběd č. 2 Vitalis – vaříme zdravě, široký výběr zeleniny v salátovém baru
🟦 zapojení do mnoha projektů od městských až po evropské: projektu pro systematickou podporu rozvoje technického, přírodovědného talentu a čtenářské gramotnosti, projektu Šablony II, IROP, Přírodní zahrada, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Erasmus plus
🟦 spolupráci s Ostravskou univerzitou – praxe studentů z ČR i ze zahraničí
🟦 spolupracujeme s MŠ, VŠB, Světem vědy a techniky, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Gymnáziem F. Hajdy a se sportovními kluby
🟦 v rámci dlouholeté tradice pěvecké sbory, reprezentaci školy na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech v republice i v zahraničí
🟦 v rámci rozvoje výtvarného talentu tvůrčí dílny, výstavy, výtvarné soutěže; keramickou dílnu s keramickou pecí
🟦 projekt Malí a velcí kamarádi – spolupráce žáků 1. a 9. ročníku – celoroční patronát starších kamarádů nad prvňáčky, pořádání společných akcí
🟦 preventivní programy pro žáky
🟦 žákovský parlament – aktivní účast žáků na dění ve škole, školní časopis
🟦 elektronickou žákovskou knížku Bakaláři
🟦 pořádání akcí pro žáky –  Den Země, Den dětí, Májové veselí, sportovní turnaje ve vybíjené, basketbalu, florbalu a ping pongu, bruslení, projektové dny
🟦 pořádání akcí pro rodiče a děti ve spolupráci se SRPŠ – vánoční jarmark, tvůrčí dílny, spaní ve škole
🟦 Klub předškoláčků – příprava na školu pro budoucí prvňáčky
🟦 pořádání turistických a ozdravných pobytů hrazených z dotace MMO
🟦 pořádání výjezdových lyžařských kurzů a poznávacích zájezdů

Učební plán 1. stupně od školního roku 2020/2021

Logo ZŠ Krestova strom Přijetí dítěte do jiného než prvního ročníku (přestup z jiné školy)

Před uvažovaným podáním žádosti o přestup dítěte do kteréhokoliv ročníku naší školy doporučujeme se s námi spojit telefonicky, zda je přestup možný. Rozhodují kapacitní možnosti školy.

Na základě předběžného jednání v případě kladného stanoviska o možnostech přijetí ze strany školy podají rodiče písemnou žádost o přestup. Formulář žádosti je k vyzvednutí u zástupkyně ředitele školy nebo je ke stažení zde.

ikona telefon Telefonní kontakt na zástupkyni ředitele školy: 702 263 229.