Jak se stát žákem naší školy

Zápis do 1. třídy

Zápis do prvního ročníku se koná v pondělí 4. 4. 2022 od 13 hod. do 18 hod. a v úterý 5. 4. 2022 od 13 hod. do 17 hod., bližší informace k organizaci zápisu budou upřesněny dle aktuální epidemiologické situace.

Budoucím prvňáčkům nabízíme od září 2022 třídu s rozšířenou výukou angličtiny a výukovou metodou CLIL a třídu s všestranným zaměřením.

V obou třídách se děti učí angličtinu hravou formou již od 1. třídy. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti.

Pro obě třídy proběhne zápis, který je složen z formální části (vyplnění žádosti) a rozhovoru s dítětem. Ten je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Dotazy můžete zasílat na vera.rymiecova@zskrestova.cz, bližší informace k zápisu získáte na lucie.fialova@zskrestova.cz.

Vaše dotazy zodpovíme i telefonicky, neobávejte se nás kontaktovat: 702 263 210 (dotazy o zaměření školy), 702 263 229 (bližší informace k zápisu).

K zápisu budete potřebovat

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)

Zápis je určen

 • dětem s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 • dětem narozeným v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
 • lze přijmout i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2022 do 31.12. 2022, pokud k žádosti o přijetí současně doložíte doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny)
 • děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doložíte doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rozhodnutí o odkladu vydává škola na základě:

 • žádosti zákonného zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky
 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálního pedagogického centra)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Upozorňujeme, že je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria přijetí

Kapacita prvních tříd školního roku 2022/2023 je 80 žáků. Do první třídy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu Ostrava-Jih
 2. děti mimo náš obvod, kteří mají na Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace sourozence
 3. děti mimo obvod Ostrava-Jih

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem.

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

Na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy. V případě žádosti bude bezplatně vydána kopie rozhodnutí.

Naše škola Vašim dětem nabízí

🟦 kvalitní tým pedagogů, jehož cílem je co nejefektivněji naučit žáky vědomostem a dovednostem ve škole
🟦 vstřícný a ochotný přístup
🟦 třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka: rozšířenou výuku anglického jazyka v malých skupinách hravě od 1. třídy, výukovou metodu CLIL v předmětu svět práce(vyrábění a tvoření) a výtvarná výchova, kvalifikované pedagogy s dlouholetými zahraničními zkušenostmi, individuální přístup, podporu talentu a přípravu k mezinárodním zkouškám Cambridge English YLE
🟦 třídu s všestranným zaměřením: výuku anglického jazyka v malých skupinách hravě od 1. třídy, individuální přístup, podporu talentu, badatelské aktivity
🟦 od 2021/22 dělené hodiny matematiky: žáci v matematice pracují v menších skupinách (obdobně jako při výuce cizího jazyka). Toto rozdělení umožňuje učiteli individuálně se věnovat jednotlivým žákům, přizpůsobit se jejich tempu a také efektivněji rozvíjet analytické a logické myšlení.
🟦 rozmanitou nabídku kroužků: pěvecké sbory, hru na flétnu, keramiku, jógu, florbal, sportovní hry, tenis, anglický jazyk, badatelský klub, klub logických a deskových her, vědecký kroužek a kroužek matematiky, přímo v naší škole vyučuje hru na hudební nástroje a zpěv ZUŠ Dr. Leoše Janáčka
🟦 nadstandardně vybavené učebny fyziky, chemie, přírodopisu a matematiky, moderní tělocvičnu s odpruženou podlahou, velkou školní zahradu
🟦 připravujeme moderní jazykové laboratoře pro 1. a 2. stupeň, dvě nové PC učebny s nejmodernější technikou ICT, učebnu matematiky a robotiky, badatelskou učebnu pro 1. stupeň
🟦 netradiční trávení přestávek – ping-pong, stolní fotbal, knihovna, pobyt venku nebo v tělocvičně, hraní si se stavebnicemi
🟦 možnost navštěvovat školní družinu od 6:00 do 16:30 hod
🟦 úspěšnost žáků při vstupu na střední školy a víceletá gymnázia
🟦 kvalifikovanou pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
🟦 péči o talentované děti – poskytování individuálního přístupu a inspirativních výukových materiálů
🟦 účast žáků v soutěžích na různých úrovních
🟦 služby poradenského centra – školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistenti pedagoga
🟦 stravování ve školní jídelně – možnost výběru ze dvou hlavních jídel, oběd č. 2 Vitalis – vaříme zdravě, široký výběr zeleniny v salátovém baru
🟦 zapojení do mnoha projektů od městských až po evropské: projektu pro systematickou podporu rozvoje technického, přírodovědného talentu a čtenářské gramotnosti, projektu Šablony II, IROP, Přírodní zahrada, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Erasmus plus
🟦 spolupráci s Ostravskou univerzitou – praxe studentů z ČR i ze zahraničí
🟦 spolupracujeme s MŠ, VŠB, Světem vědy a techniky, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Gymnáziem F. Hajdy a se sportovními kluby
🟦 v rámci dlouholeté tradice pěvecké sbory, reprezentaci školy na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech v republice i v zahraničí
🟦 v rámci rozvoje výtvarného talentu tvůrčí dílny, výstavy, výtvarné soutěže; keramickou dílnu s keramickou pecí
🟦 projekt Malí a velcí kamarádi – spolupráce žáků 1. a 9. ročníku – celoroční patronát starších kamarádů nad prvňáčky, pořádání společných akcí
🟦 preventivní programy pro žáky – Etický kompas, Škola osobního života
🟦 žákovský parlament – aktivní účast žáků na dění ve škole, školní časopis
🟦 elektronickou žákovskou knížku Bakaláři
🟦 pořádání akcí pro žáky –  Den Země, Den dětí, Májové veselí, sportovní turnaje ve vybíjené, basketbalu, florbalu a ping pongu, bruslení, projektové dny
🟦 pořádání akcí pro rodiče a děti ve spolupráci se SRPŠ – vánoční jarmark, tvůrčí dílny, spaní ve škole
🟦 Klub předškoláčků – příprava na školu pro budoucí prvňáčky
🟦 pořádání turistických a ozdravných pobytů hrazených z dotace MMO
🟦 pořádání výjezdových lyžařských kurzů a poznávacích zájezdů

Učební plán 1. stupně od školního roku 2020/2021

Logo ZŠ Krestova strom Kontaktní údaje

🟦 Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

🟦 Adresa: Krestova 1387/36A, 700 30  Ostrava – Hrabůvka

🟦 E-mail: zskrestova@zskrestova.cz

🟦 ID datové schránky: 2s7vcv4

Logo ZŠ Krestova strom Přijetí dítěte do jiného než prvního ročníku (přestup z jiné školy)

Před uvažovaným podáním žádosti o přestup dítěte do kteréhokoliv ročníku naší školy doporučujeme se s námi spojit telefonicky, zda je přestup možný. Rozhodují kapacitní možnosti školy.

Na základě předběžného jednání v případě kladného stanoviska o možnostech přijetí ze strany školy podají rodiče písemnou žádost o přestup. Formulář žádosti je k vyzvednutí u zástupkyně ředitele školy nebo je ke stažení zde.

ikona telefon Telefonní kontakt na zástupkyni ředitele školy: 702 263 229.