Logo ZŠ Krestova strom

Jak se stát žákem naší školy

Zápis do prvního ročníku

Zápis na Základní škole Krestova pro školní rok 2020/2021 je stanoven na

středu 1. 4. 2020 od 13:00 do 18:00

čtvrtek 2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00

Možnost rezervace termínu

Pokud máte zájem, můžete si předem rezervovat přesný čas zápisu

 • na tel. čísle 725 054 993
 • přímo na vrátnici naší školy.

K zápisu se můžete dostavit i bez předchozí rezervace.

Zápis je určen:

 • dětem s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 • dětem narozeným v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
 • lze přijmout i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, pokud k žádosti o přijetí současně doložíte doporučení školského poradenského zařízení
 • děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doložíte doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

K zápisu si přineste

 • Občanský průkaz zákonného zástupce.
 • Rodný list dítěte.
 • Je-li dítě cizí státní  příslušník, pak i doklad o povolení  jeho trvalého pobytu.
 • V případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí.

Organizace a průběh zápisu:

 • Ve školním roce 2020/2021 otevíráme třídu s všestranným zaměřením a třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka.
 • Pro obě třídy proběhne zápis, který je složen z formální části (vyplnění žádosti) a rozhovoru s dítětem. Ten je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

Na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.

Naše škola vašim dětem nabízí

 • kvalitní tým pedagogů, jehož cílem je co nejefektivněji naučit žáky vědomostem a dovednostem ve škole
 • vstřícný a ochotný přístup
 • třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka: rozšířenou výuku anglického jazyka v malých skupinách hravě od 1. třídy, výukovou metodu CLIL v předmětu svět práce(vyrábění a tvoření) a výtvarná výchova, kvalifikované pedagogy s dlouholetými zahraničními zkušenostmi, individuální přístup, podporu talentu a přípravu k mezinárodním zkouškám Cambridge English YLE
 • třídu s všestranným zaměřením: výuku anglického jazyka v malých skupinách hravě od 1. třídy, individuální přístup, podporu talentu, badatelské aktivity
 • rozmanitou nabídku kroužků: pěvecké sbory, hru na flétnu, keramiku, jógu, florbal, sportovní hry, tenis, anglický jazyk, badatelský klub, klub logických a deskových her, vědecký kroužek a kroužek matematiky, přímo v naší škole vyučuje hru na hudební nástroje a zpěv ZUŠ Dr. Leoše Janáčka
 • nadstandardně vybavené učebny fyziky, chemie, přírodopisu a matematiky, moderní tělocvičnu s odpruženou podlahou, velkou školní zahradu
 • připravujeme moderní jazykové laboratoře pro 1. a 2. stupeň, dvě nové PC učebny s nejmodernější technikou ICT, učebnu matematiky a robotiky, badatelskou učebnu pro 1. stupeň
 • netradiční trávení přestávek – ping-pong, stolní fotbal, knihovna, pobyt venku nebo v tělocvičně, hraní si se stavebnicemi
 • možnost navštěvovat školní družinu od 6:00 do 16:30 hod.
 • úspěšnost žáků při vstupu na střední školy a víceletá gymnázia
 • kvalifikovanou pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péči o talentované děti – poskytování individuálního přístupu a inspirativních výukových materiálů
 • účast žáků v soutěžích na různých úrovních
 • služby poradenského centra – školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistenti pedagoga
 • stravování ve školní jídelně – možnost výběru ze dvou hlavních jídel, oběd č. 2 Vitalis-vaříme zdravě, široký výběr zeleniny v salátovém baru
 • zapojení do mnoha projektů od městských až po evropské: projektu pro systematickou podporu rozvoje technického, přírodovědného talentu a čtenářské gramotnosti, projektu Šablony II, IROP, Přírodní zahrada, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Erasmus plus
 • spolupráci s Ostravskou univerzitou – praxe studentů z ČR i ze zahraničí
 • spolupracujeme s MŠ, VŠB, Světem vědy a techniky, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Gymnáziem F. Hajdy a se sportovními kluby
 • v rámci dlouholeté tradice pěvecké sbory, reprezentaci školy na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech v republice i v zahraničí
 • v rámci rozvoje výtvarného talentu tvůrčí dílny, výstavy, výtvarné soutěže; keramickou dílnu s keramickou pecí
 • projekt Malí a velcí kamarádi – spolupráce žáků 1. a 9. ročníku – celoroční patronát starších kamarádů nad prvňáčky, pořádání společných akcí
 • preventivní programy pro žáky
 • žákovský parlament – aktivní účast žáků na dění ve škole, školní časopis
 • elektronickou žákovskou knížku Bakaláři
 • pořádání akcí pro žáky –  Den Země, Den dětí, Májové veselí, sportovní turnaje ve vybíjené, basketbalu, florbalu a ping pongu, bruslení, projektové dny
 • pořádání akcí pro rodiče a děti ve spolupráci se SRPŠ – vánoční jarmark, tvůrčí dílny, spaní ve škole
 • Klub předškoláčků – příprava na školu pro budoucí prvňáčky
 • pořádání turistických a ozdravných pobytů hrazených z dotace MMO
 • pořádání výjezdových lyžařských kurzů a poznávacích zájezdů

Učební plán 1. stupně od školního roku 2020/2021

učební plán 2020-2021

Přijetí dítěte do jiného než prvního ročníku (přestup z jiné školy)

Před uvažovaným podáním žádosti o přestup dítěte do kteréhokoliv ročníku naší školy doporučujeme se s námi spojit telefonicky, zda je přestup možný. Rozhodují kapacitní možnosti školy.

Na základě předběžného jednání v případě kladného stanoviska o možnostech přijetí ze strany školy podají rodiče písemnou žádost o přestup. Formulář žádosti je k vyzvednutí u zástupkyně ředitele školy nebo je ke stažení zde.

ikona telefonTelefonní kontakt na zástupkyni ředitele školy: 702 263 229.