team

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje školská rada.

Školská rada sestává ze zřizovatele, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů a pedagogických pracovníků školy. Počet členů rady může být různý, nejméně však 3 a nejvýše 15 členů. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci volební řád a zajištění řádných voleb do školské rady a jmenuje třetinu členů. Zbylé dvě třetiny volí zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy (Školský zákon, § 167, odstavec 7). Členem rady nemůže být ředitel školy.

Činnost školské rady vymezuje § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Více informací o školské radě najdete ve Školském zákoně na stránkách MŠMT.

Funkční období členů školské rady jsou 3 roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.


Školská rada naší školy:

 • Hana Kubišová, zástupce zřizovatele
 • Lucie Jankovská Amvrosiadu, zástupce rodičů
 • Lucie Fialová, zástupce pedagogů, předseda školské rady

Kandidáti do voleb do školské rady 2024

Volby členů školské rady naší školy se konají v pondělí 17. června 2024. Volba za zákonné zástupce žáků proběhne v pondělí 17. června 2024 od 15 do 17 hodin ve vstupní hale budovy školní jídelny a školní družiny pomocí hlasovacích lístků, které Vám předá volební komise v době voleb. Volba za pedagogické pracovníky proběhne dne 17. června 2024 na klasifikační radě a ve školní družině.

Za jednoho žáka hlasuje vždy jen jeden zákonný zástupce; v případě, že zákonný zástupce při volbě zastupuje více žáků, náleží mu příslušný počet hlasů. Zvoleni jsou kandidáti, kteří ve svých kategoriích získali nejvyšší počet hlasů. Volby jsou platné bez ohledu na početní účast oprávněných voličů. 

Kandidáti za zákonné zástupce nezletilých žáků:
1) Mgr. Lucie Jankovská Amvrosiadu, zákonná zástupkyně žáka 4.B a zákonná zástupkyně žákyně 7.B

Kandidáti za pedagogické pracovníky: 
1) Mgr. Lucie Fialová, zástupce statutárního orgánu

Mgr. Věra Rymiecová, ředitelka školy


Dne 7. 6. 2021 proběhly volby člena Školské rady při Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace z řad zákonných zástupců. Prostřednictvím emailu byli osloveni zákonní zástupci žáků. Veškeré informace byly rovněž zveřejněny na webu školy v sekci Školská rada. Do voleb kandidovali 2 zákonní zástupci žáků – Jankovská Amvrosiadu Lucie (1. B, 4. B), Stařická Renata (1. A). Volby proběhly v den třídních schůzek. Sčítání hlasů provedla tříčlenná komise jmenovaná ředitelkou školy.

Členové tříčlenné volební komise: Mgr. Lucie Fialová, Mgr. Eva Kaucká, Mgr. Zdeňka Volochová
Výsledek hlasování:

Celkový počet oprávněných voličů:  368
Celkový počet zúčastněných voličů: 86

1.místo                 Jankovská Amvrosiadu Lucie (1. B, 4. B)         55 hlasů
2.místo                 Stařická Renata (1. A)                                      31 hlasů

S největším počtem hlasů byla ve volbách novým členem Školské rady při Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace zvolena za zákonné zástupce Jankovská Amvrosiadu Lucie.