team

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje školská rada.

Školská rada sestává ze zřizovatele, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů a pedagogických pracovníků školy. Počet členů rady může být různý, nejméně však 3 a nejvýše 15 členů. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci volební řád a zajištění řádných voleb do školské rady a jmenuje třetinu členů. Zbylé dvě třetiny volí zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy (Školský zákon, § 167, odstavec 7). Členem rady nemůže být ředitel školy.

Činnost školské rady vymezuje § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Více informací o školské radě najdete ve Školském zákoně na stránkách MŠMT.

Funkční období členů školské rady jsou 3 roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.


Školská rada naší školy:

 • Hana Kubišová, zástupce zřizovatele
 • Lucie Jankovská Amvrosiadu, zástupce rodičů
 • Lucie Fialová, zástupce pedagogů, předseda školské rady

Dne 7. 6. 2021 proběhly volby člena Školské rady při Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace z řad zákonných zástupců. Prostřednictvím emailu byli osloveni zákonní zástupci žáků. Veškeré informace byly rovněž zveřejněny na webu školy v sekci Školská rada. Do voleb kandidovali 2 zákonní zástupci žáků – Jankovská Amvrosiadu Lucie (1. B, 4. B), Stařická Renata (1. A). Volby proběhly v den třídních schůzek. Sčítání hlasů provedla tříčlenná komise jmenovaná ředitelkou školy.

Členové tříčlenné volební komise: Mgr. Lucie Fialová, Mgr. Eva Kaucká, Mgr. Zdeňka Volochová
Výsledek hlasování:

Celkový počet oprávněných voličů:  368
Celkový počet zúčastněných voličů: 86

1.místo                 Jankovská Amvrosiadu Lucie (1. B, 4. B)         55 hlasů
2.místo                 Stařická Renata (1. A)                                      31 hlasů

S největším počtem hlasů byla ve volbách novým členem Školské rady při Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace zvolena za zákonné zástupce Jankovská Amvrosiadu Lucie.


Vážení rodiče,

dne 7. 6. 2021 proběhnou v 15 – 17 hod. volby do školské rady.

K termínu 19. 5. 2021, 12 hod se přihlásily do voleb do školské rady tyto kandidátky:

Jankovská Amvrosiadu Lucie (1.B a 4.B)
Stařická Renata (1.A)

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky.
Volit budeme v hale školy pomocí hlasovacích lístků, které Vám předá volební komise v době voleb.
Na volby bude dohlížet tříčlenná volební komise, která bude také otevírat volební urnu, sčítat hlasy a vyhlásí souhrnné výsledky voleb do školské rady. Volební komisi tvoří: Mgr. Lucie Fialová, Mgr. Eva Kaucká, Mgr. Zdeňka Volochová.
Za jednoho žáka hlasuje vždy jen jeden zákonný zástupce; v případě, že zákonný zástupce při volbě zastupuje více žáků, náleží mu příslušný počet hlasů. Zvoleni jsou kandidáti, kteří ve svých kategoriích získali nejvyšší počet hlasů. Volby jsou platné bez ohledu na početní účast oprávněných voličů.

Prosím hlaste svou kandidaturu na člena školské rady do 19. 5. 2021 do 12 hod na email lucie.fialova@zskrestova.cz .

Nejpozději 10 dnů před konáním voleb si můžete přečíst jména kandidátů na člena školské rady na webových stránkách školy v sekci školská rada.

Mgr. Věra Rymiecová