Naše vize

britská vlajka

Jsme si dobře vědomi toho, že dobrá znalost anglického jazyka je nevyhnutelnou součástí základního vzdělání každého člověka, který chce v životě uspět. Proto chceme dětem nabídnout kvalitní výuku a podpořit jazykové vzdělávání s možností rozšířené výuky už od 1. třídy.

Všechny aktivity z hodin angličtiny a hodin s výukou metodou CLIL si můžete prohlédnout ▶️ zde.

Výuka jazyka na naší škole je postavena na

🟦 činnostním učení (založeno na metodě objevování)
🟦 projektovém vyučování
🟦 využití metody CLIL v předmětech VV, Sp, informatika a zeměpis
🟦 možnosti výuky venku
🟦 kvalitním a pečlivě vybraném učebním materiálu
🟦moderním zázemí pro výuku jazyka


Garanty kvality výuky jsou kvalifikovaní pedagogové s dlouholetými zahraničními zkušenostmi: Mgr. Věra Rymiecová a Mgr. Lucie Fialová.

„Našim cílem je, aby výuka jazyka děti bavila a věříme, že se nám to podaří.“

CLIL – integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka

CLIL metoda (Content and Language Integrated Learning) je výuka odborného předmětu v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí a ne v uměle vytvořených situacích.

Naše škola zavedla CLIL v jazyce anglickém do různých vyučovacích předmětů od září 2020. Výuku CLIL používáme na 1. stupni v předmětech člověk a svět práce a ve výtvarné výchově, na 2. stupni v předmětu informatika a zeměpis.

Velkou výhodou této metody je, že není zpočátku zapotřebí vysoké jazykové úrovně znalostí u žáků a že nově nabyté jazykové dovednosti mohou žáci okamžitě využívat. Zvyšuje se také doba vystavení žáků cizímu jazyku, aniž by se zvyšovala celková doba výuky.

Žáci se nebojí používat cizí jazyk a mnohem dříve začínají „myslet“ v cizím jazyce.

Protože vždy je vhodné mít novou slovní zásobu stále před očima, využíváme tzv. scaffolding ve formě tabulek, obrázků, slovníků.

Nedílnou součástí úspěchu je také spolupráce pedagogů – jazykářů a učitelů odborných předmětů (teamteaching). Ta na naší škole funguje výborně.

Metody a formy výuky

Výuka angličtiny u nás probíhá vždy se snahou porozumět a vnímat každé dítě, využít jeho jazykový potenciál a vypěstovat v dětech chuť jazykově se vzdělávat.

Proto jsou hodiny angličtiny vedeny tak, že se střídají aktivity, které na sebe v souvislostech navazují.

Mezi metody, které používáme patří např. storytelling, TPR nebo metoda Act & Speak.

Střídání činností je zvláště u malých dětí základ, přesto jsou v hodinách prvky, které se stále opakují a upevňují jazykovou znalost. Vždy se najde prostor pro základní konverzační témata, děti si tak mohou zažít mnohé ustálené vazby a spojení.

Mladší děti se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem, prožitkem. Vyučování probíhá hlavně hravou formou za využití her, říkadel, písniček a příběhů.

U starších dětí využíváme doplňkových materiálů a učivo upevňujeme formou různých aktivit. Důraz klademe na vzájemnou komunikaci, na schopnost mluvit a rozumět. Stále více přecházíme k pravidlům, která vedou k pochopení celé gramatiky a jsou cestou k úspěšnému studiu. Věnujeme se také četbě v cizím jazyce. K tomu nám slouží dobře vybavena školní knihovna.

🟦 Metoda Act & Speak (hraj a mluv)

Jedná se opět o metodu učení „bez učení“. Výuka prostřednictvím divadla umožňuje učit jazyky v akci, hraním konkrétních situací a nejrůznějších rolí, a to jak podle scénářů, tak formou improvizace.

Každé dítě dostává stejný prostor, osvojuje si nová slovíčka i gramatiku, zlepšuje výslovnost a především rozvíjí improvizační dovednosti.

Spojení divadla s výukou cizích jazyků je velmi přínosné. Děti se učí jen svěží dialogy, písničky, rýmy. K dramatickým akcím děti dostávají i zábavná komunikační a jazyková cvičení.

I gramatika tak může být prožívána v konkrétních situacích.

🟦 Storytelling

Storytelling, slovo, které v sobě spojuje „příběh“ (story) i „vyprávění“ (telling). Jedná se o edukační prostředek, díky kterému se učíme vyprávět příběh, ale také bystře a s lehkostí vnímat. Je to vlastně nejpřirozenější lidská činnost, kterou rozvíjíme i v angličtině.

Využíváme mnoho druhů cvičení, her a především představivost dětí, které jsou zároveň autory i interprety příběhů.

Jaký význam má storytelling

  • Aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni.
  • Obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu.
  • Napomáhá chápat souvislosti, uceluje kontext.
  • Podporuje kritické myšlení.
  • Zvyšuje schopnost naslouchat a chápat.
  • Podněcuje tvořivé psaní a představivost.
  • Zvyšuje schopnost komunikace.
  • Podporuje schopnost předvídání, analýzy a syntézy.
  • Je to skvělá zábava.

🟦 TPR metoda

Metoda výuky jazyků TPR (Total Physical Response) využívá principu spojování cizích výrazů s určitou pohybovou aktivitou. Děti se učí nová slova, aniž by bylo nutné je překládat – jen napodobují činnost učitele a opakují jeho slova.

Často se využívá mimika, pohybové aktivity, vyprávějí se příběhy nebo se uvádějí názorné příklady.

Mezi výhody metody TPR patří: Efektivita. Zajímavé hodiny, které pomáhají pamatovat si slovíčka i fráze. Zábava, která motivuje k dalšímu učení. Využití v malých i větších skupinách.

Učební materiál

Výběr vhodného učebního materiálu pro výuku jazyka je velmi důležitý. To, aby učebnice děti „bavila“, je prvním krokem k tomu, aby je bavilo celé studium jazyka. Pro děti mladšího školního věku to platí dvojnásob.

Díky našim zkušenostem s výukou angličtiny, jsme se rozhodli pro výuku v 1. – 4. ročníku používat učebnice Kid´s box od nakladatelství Cambridge.

Jedná se o velmi oblíbený učební materiál, který je aktuálně plně v souladu s revidovanými testy Cambridge English.

Kid’s Box představuje a procvičuje nový jazyk prostřednictvím zábavných příběhů, melodických písní a aktivit, které dětem poskytují příjemný a sebevědomý začátek studia angličtiny.

Spolu s jazykem a dovednostmi, Kid’s Box také rozvíjí průřezové znalosti a lidské hodnoty.

Na 2. stupni ZŠ budeme používat výukový materiál Oxford University Press – Project, který zahrnuje všechny výukové aspekty potřebné pro další studium jazyka včetně ucelené gramatiky, dramatizovaných epizod a rozsáhlejších příběhů.

Zkoušky a testy Cambridge English pro děti a mládež

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější zkoušky na světě. Naše škola svým pojetím jazykové výuky připravuje Vaše děti na úspěšné složení těchto certifikátů. V průběhu školního roku provádíme cvičné testování, oznamujeme výsledky těchto testů a vše společně konzultujeme. Využíváme přípravné testy a učebnice Get ready for exams. logo Cambridge Assessment

Young Learners Exams (YLE) jsou určeny dětem ve věku 6 – 12 let. Obsahují hlavně zábavné aktivity a děti se učí formou her. Pokrok je zaznamenáván pomocí erbů „shields“, které se získávají v každé části testu. Všechny děti získávají certifikát a to je motivuje k dalšímu učení. Zkoušky se dělí na 3 úrovně a tvoří ucelenou cestu výuky angličtiny na ZŠ.

🟦 Pre-A1 Starters
🟦 A1        Movers
🟦 A2        Flyers

Pro starší studenty a střední školy jsou určeny zkoušky:

🟦 A2 Key for Schools
🟦 B1 Preliminary for Schools
🟦 B2 First for Schools

Témata jsou vybrána s ohledem na věk a záliby školních dětí. Zkoušky je možné složit v papírové podobě nebo na počítači. Účast ve zkouškách je zpoplatněna.

Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání.

Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge. Vaše dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifikát uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny.

Proč skládat mezinárodní zkoušky?

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. Účast ve zkouškách přináší dětem:

🟦 Pokrok a motivaci k dalšímu učení
Je prokázáno, že děti, které získají první stupeň zkoušky budou mít snahu získat další a další vyšší stupeň zkoušky. Certifikace v tomto případě funguje jako vynikající motivační prostředek. Každý certifikát je jen schůdkem na cestě ke stále náročnějším a uznávanějším zkouškám. Dětské testy jsou navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení.
🟦 Uznání
Kvalifikační certifikát z angličtiny je důležitý vklad do budoucího pracovního života každého mladého člověka. Je proto důležité co nejdříve směřovat k získávání mezinárodně platných certifikátů pro dospělé, které jsou uznávány jako potvrzení jazykových schopností vzdělávacími institucemi, vládními a veřejnými agenturami a zaměstnavateli po celém světě.
🟦 Certifikát a platnost
Po úspěšném absolvování testu a ústní části získává každé dítě mezinárodní certifikát. Certifikát potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium a má celoživotní platnost.

Učíme se venku

Naše velká školní zahrada nám umožňuje učení venku, které dětem přináší řadu výhod.  Kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví jim pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky, motivaci k učení i vztahy ve třídě. V kontaktu s realitou se školní předměty přirozeně propojují ve smysluplný celek. Učení se můžeme „dotknout“.

Odpolední aktivity s angličtinou

Děti se mohou jazykově vzdělávat i po vyučování. Nabízíme kroužek anglického jazyka Funny English.

Pro kvalitní výuku jazyka připravujeme také moderní zázemí – jazykovou laboratoř i přírodní učebny.

Jazyková laboratoř

Učit se cizí jazyk ve škole a pak ho používat v praxi je podstatný rozdíl. Pro výuku jazyků je nejdůležitější mluvit. Jak to udělat při velkém počtu žáků ve třídě, aby dostal každý dostatečný prostor? Tento problém lze vyřešit díky jazykové laboratoři s plně digitalizovanými systémy Robotel. Pracovat i hovořit může celá třída, děti se vzájemně neruší a učitel může kontrolovat a pomáhat individuálně jednotlivcům nebo celým skupinám. Výhodami jsou:
🟦 vysoká koncentrace žáka,
🟦 podpora komunikace – žák mluví výrazně více než v běžných hodinách bez laboratoře,
🟦 možnost spojování žáků do skupin,
🟦 individuální tempo,
🟦 diferenciace výuky,
🟦 okamžitá kontrola a zpětná vazba,
🟦 využití multimédií.

Plánujeme zprovoznit dvě tyto jazykové laboratoře z projektu IROP.