děti

Projekt Jsme na jedné lodi

„Ten příběh mi dal, abysme si pomáhali a byli jsme na sebe hodní a vezmem je mezi sebe. “  Lucka, 2.B

„Zjistila jsem, že pomáhání je nádherné, tak už budu pomáhat navždycky“ Kristýna, 1. B

Mezi významné protektivní faktory rizikového chování dětí patří zdravé sebevědomí, schopnost empatie, rozvinuté formy prosociálního chování, pozitivní vztah k sobě i druhým.

Proto je projekt Jsme na jedné lodi zaměřen na podporu a rozvoj pozitivního sociálního chování a rozvoj psychosociálních dovedností.

Projekt Jsme na jedné lodi vychází z výchovného programu etické výchovy, využívá učebnice, metodiky a upravené pracovní listy etické výchovy z Portálu pro etickou výchovu ve školách v ČR www.etickavychova.cz.

V souladu s cílem projektu realizujeme následující témata etické výchovy:

  • Mezilidské vztahy a komunikace
  • Pozitivní hodnocení sebe a druhých
  • Interpersonální a sociální empatie
  • Prosociální chování v osobních vztazích (pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství). 

Lektorkami programu jsou třídní učitelky žáků 1. – 5. ročníku. S dětmi se setkávají v komunitních kruzích, podněcují k přemýšlení, moderují diskuzi, usměrňují činnost k dosažení cíle.

Koordinátorem a metodickou podporou projektu je školní metodik prevence.

Protože nejefektivnějším prostředkem učení je vlastní zkušenost, využíváme zážitkové metody (dramatizaci, práci s příběhem, hraní rolí, skupinovou spolupráci, modelování situací).

Struktura každé lekce má vždy čtyři fáze:

1. kognitivní senzibilaci, 2. hodnotovou reflexi, 3. nácvik v simulovaném prostředí, 4. přenos do reálné zkušenosti.

V každé třídě jsou v průběhu školního roku realizovány minimálně 2 lekce.

Ze zpětných vazeb dětí je zřejmé, že se jim lekce etické výchovy moc líbí, považují je za užitečné a pozitivně ovlivňují jejich postoje v oblasti mezilidských vztahů.