Pastelky back to school

Otevření školy pro 1. stupeň

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o organizaci k znovuotevření školy pro 1. stupeň ZŠ.

Zahájení výuky 25. 5. 2020

Logo ZŠ Krestova strom Rodiče rozhodují o přítomnosti svého dítěte ve škole.

Logo ZŠ Krestova strom Žáci, kteří se výuky neúčastní, budou nadále vzdělávání distanční formou a rodiče mají nárok na ošetřovné, pokud je jejich dítě v rizikové skupině nebo v případě, že dítě žije s dalším členem ve společné domácnosti, který je v rizikové skupině.

Logo ZŠ Krestova strom Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 do 10:00 hod. svému třídnímu učiteli.

Logo ZŠ Krestova strom Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. květnu.

Logo ZŠ Krestova strom Povede se evidence docházky.

Logo ZŠ Krestova strom Pokud žák nepřijde do školy, musí být řádně omluven.

Logo ZŠ Krestova strom Žáci budou rozděleni do skupin maximálně po 15.

Logo ZŠ Krestova strom Složení skupin se stanoví předem dle abecedy a je neměnné.

Logo ZŠ Krestova strom Žák nemusí být přidělen ke svému třídnímu učiteli.

Logo ZŠ Krestova strom Dopolední výuka bude probíhat 4 hodiny denně.

Logo ZŠ Krestova stromVyučovány budou tyto předměty: český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, přírodověda a vlastivěda.

Logo ZŠ Krestova strom Žáci budou sedět sami v lavici.

Logo ZŠ Krestova strom Odpolední blok bude probíhat do 16:00 hod.

Logo ZŠ Krestova strom Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Logo ZŠ Krestova strom Škola se otevře v 7.30 hod. Žáci budou do školy chodit dle předem stanoveného harmonogramu.

Logo ZŠ Krestova strom Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.

Logo ZŠ Krestova strom Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Logo ZŠ Krestova strom V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dojde k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Logo ZŠ Krestova strom Výuka může probíhat s rouškami i na školním pozemku.

Logo ZŠ Krestova strom Do školy jde žák s rouškou, dodržuje odstupy 2 metry, a to i před školou.

Logo ZŠ Krestova strom Před školou si jednotlivé skupiny vyzvedne v určitý čas učitel dané skupiny a dohlédne, aby se žáci nepřezouvali najednou.

Logo ZŠ Krestova strom Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce. Pro každou skupinu jsou zajištěny prostředky pro hygienu: tekuté mýdlo v dávkovači, dezinfekce a papírové ručníky.

Logo ZŠ Krestova strom Budovu školy budou jednotlivé skupiny opouštět v časových odstupech viz harmonogram níže.

Školní jídelna

Logo ZŠ Krestova strom Ve školní jídelně bude zajištěno teplé stravování za přísných hygienických podmínek.

Logo ZŠ Krestova strom Každý rodič sdělí do 18. 5., zda se jeho dítě bude stravovat. Bude mu navedena strava, kterou si pak musí sám v případě nepřítomnosti dítěte odhlásit.

Logo ZŠ Krestova strom Na dotovanou stravu budou mít nárok pouze žáci, kteří budou docházet do školy.

Logo ZŠ Krestova strom Ostatní žáci si mohou odebrat stravu v krabičkách za cenu oběda pro cizí strávníky + krabička = cca 80 Kč. Odběr obědů musí nahlásit do 18. 5. 2020.

Logo ZŠ Krestova strom Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Logo ZŠ Krestova strom V jídelně budou obědvat odděleně dvě skupiny najednou v harmonogramu uvedeném níže.

Logo ZŠ Krestova strom Žáci si během jídla odloží roušku do vlastního sáčku.

Logo ZŠ Krestova strom Jídlo bude vydávat personál včetně čistého příboru a zeleninové přílohy.

Logo ZŠ Krestova strom Během dopoledne i odpoledne bude mít službu paní uklízečka, která bude pověřená několikrát denně desinfekcí všech prostor ve škole.

Logo ZŠ Krestova strom Školní jídelna bude opět vařit od 25. 5. 2020.

Logo ZŠ Krestova strom Vzhledem k zvýšeným hygienickým požadavkům se přímo ve školní jídelně budou moci stravovat pouze žáci 1. stupně, kteří docházejí na vyučování do školních skupin. Tito žáci mají jídlo za běžné ceny. Obědy jim budou navedeny na základě přihlášky, kterou vyplnili. Mohou si je objednat i sami na  www.strava.cz. Pokud budou chtít odhlásit jednotlivá jídla, odhlašují si je sami.

Logo ZŠ Krestova strom Ostatní žáci, kteří nebudou školu navštěvovat, si mohou stravu objednat na stránkách www.strava.cz a odnést si ji domů. Cena za oběd bude stejná jako u cizího strávníka, a to přibližně 80 Kč. Oběd bude vydán do jednorázových boxů u služebního vchodu školní jídelny od 11 do 13 hod.

Zde bude také vydáván oběd pro cizí strávníky.

Logo ZŠ Krestova strom Obědy je možno objednat od 20. 5., při objednávání je nutné označit možnost – do boxu a objednávku odeslat.

Školní družina

Logo ZŠ Krestova strom Dítě přihlášené do výuky ve skupinách se může zúčastnit odpoledních aktivit, i když nebylo předtím ve školní družině zapsáno.

Logo ZŠ Krestova strom Od dubna do června není školní družina zpoplatněna.

Předběžná opatření před zahájením výuky

Logo ZŠ Krestova strom Rodiče odevzdají Prohlášení zákonného zástupce a Přihlášku rodičů k docházce do školy (obojí je na jednom listu v jednom dokumentu) do 18. 5. 2020 do 10:00 hod. na emailovou adresu svého třídního učitele, na vrátnici školy nebo do naší školní schránky, která je na budově školy. Na obálku nadepíší „Výuka ve skupinách“

Logo ZŠ Krestova strom Rodiče podepíší Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a členů rodiny ve společné domácnosti, které nám odevzdají dne 25. 5. s příchodem dítěte do školy.

Logo ZŠ Krestova strom Pokud žák během dopolední výuky onemocní, bude izolován od kolektivu ve vymezené místnosti a rodiči neprodleně dopraven domů

Orientační harmonogram pro jednotlivé ročníky

ročníkydopolední výukaobědodpolední blok
1.7.30 – 11.2011.2011.20 – 16.00
2.7.40 – 11.4011.5011.40 – 16.00
3.7.50 – 11.5012.2011.50 – 16.00
4.8.00 – 12.0012.5012.00 – 16.00
5.8.10 – 12.1013.2012.10 – 16.00

Logo ZŠ Krestova strom Vzhledem k tomu, že některé třídy jsou početnější a je nutno zachovat maximální počet 15 žáků ve skupině, mohou být žáci zařazeni i do skupiny s jiným ročníkem.