Informace pro deváťáky

Pokud máte problém s výběrem střední školy či studijního oboru, poradí vám výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Volochová.

Sledujte termíny Dnů otevřených dveří na školách, o které máte zájem. Získáte zde spoustu užitečných informací a máte možnost si prohlédnout budovu školy a zjistit názory studentů dané školy.

Termíny

ikona hodiny Do 30. listopadu 2020 odevzdávají přihlášky řediteli střední školy uchazeči o obory s talentovou zkouškou.

ikona hodiny Do 1. března 2021 odevzdávají přihlášky řediteli střední školy uchazeči o ostatní obory vzdělávání

ikona hodiny Jednotná přijímací zkouška: 1. řádný termín 3. května 2021, 2. řádný termín 4. května 2021. Náhradní termín 2. a 3. června 2021.

ikona hodiny Talentové zkoušky probíhají od 2. do 15. ledna 2021 (umění, užité umění).

ikona hodiny Talentové zkoušky na konzervatoř probíhají od 15. do 31. ledna 2021.

Před podáním přihlášek

  • uchazeči o studium na středních školách nedostávají přihlášky, škola jim je tiskne
  • uchazeč vyplní potřebné informace na tiskopise k tomu určeném (dodá výchovná poradkyně)
  • pro první kolo přijímacího řízení má uchazeč možnost podat si dvě přihlášky
  • vytištěné přihlášky odevzdává uchazeč řediteli střední školy do 1. března 2021, v případě oboru  s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020
  • spolu s vytištěnými přihláškami dostane žák i zápisový lístek

Po odevzdání přihlášek a po zkouškách

  • ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
  • nepřijatým uchazečům je rozhodnutí doručeno
  • svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
  • odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí
  • zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Informace o přijímacích zkouškách na střední školy

Užitečné informace můžete najít například na těchto webech:

Moravskoslezský kraj

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Cermat

Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v osmém ročníku

Informace o přijímacím řízení se vztahují i na žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v osmém ročníku. Z nabídky odborných učilišť jsou pro ně určeny obory, které jsou označen písmenem H.

Text: Z. Volochová