Informace pro deváťáky

Pokud máte problém s výběrem střední školy či studijního oboru, poradí vám výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Volochová.

Sledujte termíny Dnů otevřených dveří na školách, o které máte zájem. Získáte zde spoustu užitečných informací a máte možnost si prohlédnout budovu školy a zjistit názory studentů dané školy.

Termíny

ikona hodiny Do 30. listopadu 2022 odevzdávají přihlášky řediteli střední školy uchazeči o obory s talentovou zkouškou.

ikona hodiny Do 1. března 2023 odevzdávají přihlášky řediteli střední školy uchazeči o ostatní obory vzdělávání.

ikona hodiny Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory: 1. řádný termín 13. duben 2023, 2. řádný termín 14. duben 2023. Náhradní termín 10. a 11. května 2023.

ikona hodiny Jednotná přijímací zkouška pro šestiletá a osmiletá gymnázia: 1. řádný termín 17. duben 2023, 2. řádný termín 18. duben 2023. Náhradní termín 10. a 11. května 2023.

ikona hodiny Talentové zkoušky pro obory umění a užité umění: od 2. do 15. ledna 2023

ikona hodiny Talentové zkoušky na konzervatoř: od 15. do 31. ledna 2023

ikona hodiny Talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou: od 2. ledna do 15. února 2023

Před podáním přihlášek

  • uchazeči o studium na středních školách nedostávají přihlášky, škola jim je tiskne
  • uchazeč vyplní potřebné informace na tiskopise k tomu určeném (dodá výchovná poradkyně)
  • pro první kolo přijímacího řízení má uchazeč možnost podat si dvě přihlášky
  • vytištěné přihlášky odevzdává uchazeč řediteli střední školy do 1. března 2023, v případě oboru  s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022
  • spolu s vytištěnými přihláškami dostane žák i zápisový lístek

Po odevzdání přihlášek a po zkouškách

  • ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
  • nepřijatým uchazečům je rozhodnutí doručeno
  • svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
  • odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí
  • zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Informace o přijímacích zkouškách na střední školy

Užitečné informace můžete najít například na těchto webech:

Moravskoslezský kraj

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Cermat

Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v osmém ročníku

Informace o přijímacím řízení se vztahují i na žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v osmém ročníku. Z nabídky odborných učilišť jsou pro ně určeny obory, které jsou označen písmenem H.

Text: Z. Volochová