CLIL in Geography

Při použití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) propojujeme výuku anglického jazyka a zeměpisu. Cílem takové hodiny je získat nové znalosti především v zeměpisu, nabízené prostřednictvím angličtiny. Jako učitelé využíváme znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka.

V měsíci září se v 6. ročníku učí žáci anglicky názvosloví a popis Vesmíru, planet, naší galaxie, Slunce a sluneční soustavy. Umí vyjmenovat významné osobnosti ve vesmíru. Klíčová slova: Universe, astronaut, planets, stars, Milky Way, Moon, The Sun, solar system.

V 7. a 8 ročníku se žáci seznámili s klíčovou zeměpisnou slovní zásobou např. east, west, north, south, continents, oceans, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, equator, meridian, southern hemisphere, northern hemisphere, island, peninsula. V 7. ročníku je základním tématem Amerika. V 8. ročníku je základním tématem Evropa. Důležité body si společně ukazujeme na mapě. Žáci se anglicky učí určit polohu a rozlohu. Pojmenují „nej“ místa, přičemž si procvičují stupňování přídavných jmen a vysoké číslovky. Např. „The longest, the biggest, the deepest, the smallest, the highest mountain, volcano, sea, lake, waterfall, island, peninsula.”

I když osvojení zeměpisných znalostí v anglickém jazyce je pro žáky jistě obtížné, s paní kolegyní Šárkou Zezulkovou musíme pochválit všechny ročníky. Žáci jsou v hodinách aktivní, snaží se správně vyslovit, ukázat a zapamatovat si klíčová slova.

Možnost realizovat výuku metodou CLIL máme díky projektu Škola pro život II.Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022. Částkou 250 000 Kč můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy. 

Text a výuka metodou CLIL v hodinách zeměpisu: L. Vařáková. Foto: J. Salavová.