Činnostní učení nás baví

Činnostní učení je vyučovací metoda, která je založena na aktivním zapojení žáků do výuky. Dává jim prostor ke konkrétním činnostem, samostatnému uvažování a vytváření vlastních názorů a otázek. Žáci jsou motivování k projevování vlastní iniciativy, nejsou pouze pasivními příjemci informací, ale samostatně pracují, přemýšlejí a tvoří.

Výuka je vedena tak, aby utvářela podmínky pro vzájemnou komunikaci mezi žáky a učitelem, stejně tak jako mezi žáky vzájemně. Je rozvíjen smysl pro týmovou práci a výuka poskytuje možnost aktivního zapojení všech žáků.

„Pro rozvoj operačního myšlení žáků je zvlášť důležité odkrývání vztahů mezi věcmi na základě manipulace, tj. přidávání, ubírání, řazení, přemísťování předmětů atd.“ J. Piaget.

Při tvoření staveb z krychlí rozvíjeli žáci z 5. B prostorovou představivost, stavěli podle plánu, podle vlastních návrhů, zakreslovali plán stavby, při popisu své činnosti používali geometrické pojmy (krychle, povrch krychle, síť krychle, stěny, vrcholy a hrany), tříbili přesné vyjadřování.

Skládání hlavolamu Tangram patří u páťáků mezi oblíbené aktivity na začátku hodin geometrie. Sedm dílků skládačky nabízí bezpočet možností využití pro rozvoj geometrické představivosti a kombinačních schopností dětí. Podněcuje u dětí tvořivost, zlepšuje vnímání rovinných útvarů.

Skupinová práce a stavebnice Lego©. To je ideální kombinace pro rozvoj technického systémového myšlení a pro rozvoj dovednosti spolupráce při dosahování společného cíle, interpersonálních dovedností (komunikace, podpora,  konstruktivní řešení problémů a konfliktů, akceptování se a podobně).

Stavebnice Lego© byly zakoupeny z finančních prostředků projektu Krestovský triangl, který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 450 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021

Foto a vedení aktivit: P. Kořínková